گاهی گمان نمی کنی ولی میشود ----- گاهی نمیشود ،نمیشود که نمی شود!

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
----- گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود

گاهی گدایی وگدایی وبخت نیست
----- گاهی تمام شهر گدای تو می شود

http://oshelam.persiangig.com/image/joda%20saz/55b6001207906t5ef8adzuh.gifhttp://oshelam.persiangig.com/image/joda%20saz/55b6001207906t5ef8adzuh.gifhttp://oshelam.persiangig.com/image/joda%20saz/55b6001207906t5ef8adzuh.gif